Nejprve je třeba složit zákonem předepsanou písemnou a ústní zkoušku pro získání prvního rybářského lístku, tento si poté vyzvednout (zakoupit) na obecním úřadě (Odbor životního prostředí), s fotografii jako na občanský průkaz a rybářským lístkem přijít do výdejny povolenek organizace k vydání členské legitimace a stát se členem naší MO ČRS v Táboře, uhradit jednorázový vstupní peněžní příspěvek (zápisné), uhradit pravidelný peněžní příspěvek ( členská známka), splnit pracovní roční příspěvek (brigáda, která se podle rozhodnutí členské schůze organizace buď platí, nebo odpracuje) zakoupit si vhodnou povolenku (na pstruhové nebo mimopstruhové revíry) pro lov ryb.

Jak tedy vlastně postupovat?

Sledovat sekci Aktuality na těchto www stránkách, kde se v jarním a podzimním cyklu objeví termíny konání školení nových členů (ve 3 dnech s týdenními rozestupy, není-li uvedeno jinak). V prvním z uvedených termínů se dostavit na zahájení, popř. se domluvit telefonicky se školitelem na dalších podrobnostech (tel. kontakt je uváděn ve zprávě). Všechny termíny školení jsou zveřejňovány s dostatečným předstihem. V nich je provedeno školení nových členů k získání kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku. Po úspěšném absolvování zkoušky na první rybářský lístek, je absolventovi vystaveno osvědčení vydané na základě pověření MZe ČR č.j. 30719/2015-MZE-16232

Co je zkouška na první rybářský lístek?

Je to zkouška formou písemného testu a ústní. Znalosti nezbytné k vykonání kvalifikační zkoušky pro první rybářský lístek získáte během 3 dnů našeho školení, a jejich případné rozšíření naleznete např. na stránkách Rady Českého rybářského svazu TEST RYBÁŘSKÝCH ZNALOSTÍ.   Rozsah znalostí potřebných k získání osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku je uveden také v oddíle III., přílohy č. 6, vyhl.č. 197/2004 Sb. Další dotazy ke zkouškám rádi zodpovíme např. na tel.: 739 479 837.

Vydání prvního rybářského lístku na úřadě

Poté co uchazeč vykoná potřebnou zkoušku a získá osvědčení, vydá mu na základě předložení tohoto osvědčení a vyplněné žádosti (formulář k dispozici na úřadě) obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt (popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti) PRVNÍ RYBÁŘSKÝ LÍSTEK. Tento je vydán na počkání. Osoby mladší 15 let potřebují k vydání rybářského lístku souhlas zákonného zástupce (§ 10 odst. 5 vyhl. 197/2004 Sb.) (Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku (§ 13 odst. 8 zák. č. 99/2004 Sb.). Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku, doba platnosti se počítá ode dne jeho vydání.

Členství v ČRS

Na základě získaného rybářského lístku, vystaví MO ČRS Tábor ve své výdejně žadateli členskou legitimaci a dotyčný se stává členem naší místní organizace. Na jeho žádost je mu pak, po splnění výše uvedených povinností, vydána vybraná povolenka k lovu ryb.

Závěrem

Každý, kdo má zájem vstoupit do cechu sportovních rybářů by měl také vědět, že Český rybářský svaz je samostatný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v plném znění. Nabízí svým členům velmi široké spektrum rybářských revírů v ČR, kde mohou lovit, má největší členskou základnu a stará se také o stovky kroužků mladých rybářů. Má nejdelší tradici, spoustu úspěchů v soutěžích na mezinárodní úrovni a v neposlední řadě jednoznačně nejnižší finanční náklady na pořízení povolenky k provozování tohoto krásného koníčka!